Programa de Caracterització d'Empreses Innovadores per a Impulsar la seua Projecció (PICEI 2021)

PICEI 2022

PICEI 2022

Informe de resultats del PICEI 2022

El present informe sintetitza els resultats més rellevants obtinguts de l'enquesta realitzada a empreses i entitats instal·lades en els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana. Aquest estudi ha sigut desenvolupat en 2019 per les cinc entitats gestores de l'àrea empresarial dels respectius parcs científics, sota la coordinació de la Fundació Parc Científic Universitat de València. Aquest estudi d'investigació s'inscriu en el marc de la primera edició del Programa d'Identificació i Caracterització d'Empreses Innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI), que ha comptat amb finançament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

En concret, les conclusions que ací publiquem són resultat del qüestionari emplenat per les empreses a través d'Internet, proporcionant-los suport tant de manera telefònica com presencial, a fi de solucionar els possibles dubtes durant el procés. S'han afegit anàlisis estadístiques multivariades per a aprofundir més en la relació entre les variables objecte d'estudi

Els objectius del PICEI són:
 • Conéixer millor les característiques de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de planificar estratègies per a donar suport al seu desenvolupament.
 • Identificar casos d'èxit, així com millors pràctiques empresarials
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, etc.
 • Propiciar el diàleg i contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial; administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general.
 • Millorar la visibilitat i coneixement de les empreses en el seu entorn
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses allotjades en la Xarxa de Parcs Científics Valencians (RePCV)
Objetivos encuesta
INFORME PICEI 2020VEURE PDF

QUADRE DE COMANDAMENT

 Consulte el CM 2021 aquí y el CM 2020 aquí

Conclusions

Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta elaborada pel PICEI en 2020, a la qual van contestar 135 de 520 empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (en referència al resultat econòmic de 2019):

Tipologia i edat

 • El 59 % tenen situats els seus centres de treball en un Parc Científic.
 • El 41 % de les empreses/entitats es troben agrupades en dues àrees d'activitat: 'Programació, Consultoria i Altres Activitats relacionades amb la Informàtica' (25 %) i 'Recerca i desenvolupament' (15,9 %).
 •  Les tecnologies més utilitzades són “Informació, Informàtica i Telecomunicacions (TIC)”, “Intel·ligència Artificial” i “Big Data”.
 •  El 85 % de les empreses són societats mercantils (societats de responsabilitat limitada o societats anònimes).
 •  El 44 % de les empreses té una antiguitat de 4 anys o menys, les quals podrien considerar-se start-ups (segons European Startup Monitor) i un 50 % té entre 5 i 24 anys.
 •  El 92 % de les empreses dirigeixen els seus productes/serveis a empreses (B2B).
 • Pel que respecta a l'any d'incorporació al Parc Científic, prop del 63 % s'han instal·lat en aquests ecosistemes d'innovació de les universitats valencianes en els últims 4 anys. El 16 % correspon a les empreses més longeves, que es van instal·lar fa més de 8 anys.

 

Xifra de negoci

 • El valor mitjà de la xifra d'actiu i passiu de les empreses l'any 2019 supera el milió i mig d'euros (1.547.377 euros). No obstant això, s'ha de subratllar l'elevada dispersió d'aquesta variable, amb una desviació típica superior als 3 milions d'euros, que reflecteix l'extraordinària varietat d'empreses innovadores presents en la Comunitat Valenciana. El segment d'empreses que ingressen entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari (28 %).
 • L'import net de la xifra de negoci generat per les empreses enquestades -sense tindre en compte les cinc empreses amb major volum de negoci- ascendeix per a l'any 2019 als 143.100.585 milions d'euros. El valor mitjà per empresa és d'1.223.081 euros; si bé observem una desviació estàndard superior als 2 milions d'euros.
 • El 68 % de les empreses ha declarat haver rebut finançament mitjançant préstecs o crèdits.

 

Ocupació

 • El 73 % de les empreses tenen menys de 10 treballadors/as (microempreses o start-ups), el 20 % tenen entre 10 i 50 treballadors/as (petites empreses), el 4 % entre 50 i 250 treballadors/as i el 3 % restant té més de 250 treballadors/as. El nombre total d'empleats ascendeix a 3.239 professionals.
 • El 77 % dels empleats té un contracte de tipus indefinit quant a la seua duració.
 • Quant a la titulació universitària de les persones contractades per les empreses enquestades, el 72 % té estudis universitaris superiors, de les quals el 7 % té un doctorat.
 • Respecte a la distribució per gènere de les ocupacions directes generades, en l'exercici 2019 el 33 % són dones.

 

Independents de grups empresarials

 • La major part de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, el 81 %, no pertany a cap grup empresarial. De les 23 empreses que formen part d'un grup, 17 d'elles compten amb la seu central a Espanya, 2 als Estats Units, i una a Alemanya, Bèlgica França i Itàlia, respectivament.

 

Innovació i propietat intel·lectual i industrial

 • Prop del 30 % de les empreses destinen més del 50 % del seu pressupost a Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) i el 71 % de les empreses enquestades han realitzat activitats d'I+D+i en el període 2018-2019
 • El 52 % dels tipus de protecció de les propietats intel·lectuals i/o industrials de les empreses enquestades són patents, on s'acumulen 69 patents sol·licitades, 134 patents concedides, 13 patents en explotació cedides per un tercer i 1 patent venuda.
 • El 69 % ha rebut subvencions i ajudes públiques destinades a I+D+i.
 • El principal tipus d'innovació de les empreses està destinada a productes/serveis.

Edicions anteriors

Informe PICEI 2021VER PDF
Informe PICEI 2020VEURE PDF
Informe PICEI 2019VEURE PDF