PIDE 2024

PIDE 2023Participa en l'enquesta »

PIDE 2023

PIDE 2023Participa en l'enquesta »

PARTICIPA EN L'ENQUESTA

Amb motiu de la huitena edició, la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) llança el Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE) 2023, amb el propòsit de conéixer, mitjançant una enquesta, les característiques de les empreses situades en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), mesurar l'evolució i trajectòria dels seus principals indicadors, prémer el grau de satisfacció amb els serveis oferits pel PCUV i millorar la visibilitat i coneixement de les empreses que pertanyen al PCUV en el seu entorn autonòmic, nacional i internacional per a contribuir a impulsar el seu creixement empresarial. Aquest programa compta amb finançament de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.

Com cada any, us convidem a participar en l'enquesta, per a la qual us animem a seguir els següents punts:

 • És necessari que responga l'enquesta la persona responsable de la direcció, gerència, administració, o qualsevol altre càrrec directiu de l'empresa.
 • El temps estimat de resposta té una duració aproximada de 15 minuts.
 • La informació que proporcione es tractarà de forma agregada, mai es revelaran dades particulars de la seua empresa.
 • Les dades s'analitzaran estadísticament per a elaborar un informe de resultats i un informe específic sobre la percepció i valoració dels serveis oferits pel PCUV, que podràs rebre per correu electrònic, i tots dos es publicaran en aquesta web

Pots participar en l'enquesta clicant ací.

Els objectius d'aquesta enquesta són:
 • Conèixer millor les característiques de les empreses i entitats intal·lades amb la finalitat de planificar estratègies per a recolzar el seu desenvolupament
 • Identificar casos d'èxit, i també les millors pràctiques empresarials
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització i el màrqueting, entre altres
 • Propiciar el diàleg i el contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial: administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general
 • Millorar la visibilitat i el coneixement, en el seu entorn, de les empreses i entitats situades al PCUV
 • Conéixer la percepció i valoració que tenen les empreses del PCUV, per a d'aquesta manera millorar l'oferta de valor d'aquest
 • Conéixer els perfils empresarials de les empreses allotjades en el PCUV segons diferents variables
Objetivos encuesta
INFORME PIDE 2022VEURE PDF

CONCLUSIONS DE L'INFORME PIDE 2022

Les principals conclusions del Programa (en referència a l'exercici 2021) han sigut:

 

Aspectes generals 

 • Les principals àrees d'activitat en les quals s'engloben les empreses del PCUV són: “Medicina, Salut i Biotecnologia” (38,5%), “TIC” (20,5%), “Industrial, Materials i Nanotecnologia” (19,2%), “Serveis Avançats” (12,8%) i “Energia i Medi Ambient” (9,0%).

 • El 80% de les empreses del PCUV basa els seus productes i/o serveis en alguna tecnologia innovadora.

 • Les tecnologies més utilitzades són “Intel·ligència Artificial”, “Big Data”, “Computació en el núvol” i “Nanotecnologia i nous materials”.    

 • El 91% de les empreses són societats mercantils (S.L., S.L.O., S.A. o S.A.O.).  

 • El 92% de les empreses del PCUV tenen el seu domicili social en la Comunitat Valenciana

 • El 25,7% de les empreses del PCUV tenen una antiguitat inferior de 5 anys i un 67,5% té entre 5 i 24 anys.

 • El 55,1% del total d'empreses porten 5 anys o més allotjades en les instal·lacions del PCUV.

 • El 79,6% de les empreses del PCUV no pertany a cap grup empresarial. De les 11 empreses que formen part d'un grup, 5 grups són multinacionals i 6 nacionals

 

Ocupació

 • El 18,2% de les empreses del PCUV estan liderades per dones.

 • Quant a la grandària de les empreses per nombre d'empleats, el 72,2% de les empreses té menys de 10 empleats (microempreses), el 18,0% tenen entre 10 i 49 treballadors/as (petites empreses) i el 5,6% entre 50 i 249 treballadors/as (mitjanes empreses). El 4,2% de les empreses tenen més de 250 empleats (grans empreses

 • 72 del total de 78 empreses i entitats del PCUV de les quals s'han pogut obtindre informació compten entre les seues files amb 1.892 empleats. No obstant això, extraient les 3 empreses i/o entitats (que considerem outliers, en tindre més de tres vegades la desviació estàndard de la mostra ), les 69 empreses i entitats restants donen ocupació directa a aproximadament un total de 863 empleats, la qual cosa suposa 12,5 treballadors de mitjana per empresa, sent la mitjana de 4 treballadors. Així mateix, cal tindre en compte que existeixen empreses amb un màxim de 190 empleats i altres amb 0 empleats.

 • Així doncs, les microempreses generen el 20% d'ocupacions directes del PCUV, les petites empreses empren el 29% dels empleats mentre que les mitjanes empreses ocupen al 51% dels empleats.

 • Quant al gènere dels empleats, el 52,0% són homes i el 48,0% dones.

 • Respecte a la titulació universitària dels empleats, el 84,1% té estudis universitaris superiors (dels quals el 51,3% té estudis de Màster i/o Doctorat). 

 • El 83,6% dels empleats tenen un contracte indefinit.

 

Innovació i propietat intel·lectual i/o industrial 

 • El principal tipus d'innovació de les empreses és la innovació en producte i/o servei seguit de la innovació en processos.

 • El 33,4% de les empreses destinen més de la meitat del seu pressupost a recerca i desenvolupament (R+D)

 • El 84,4% de les empreses declara que les innovacions realitzades es basen en R+D intern.

 • El 48,9% manifesta que més del 50% de les seues vendes en 2021 provenen de les innovacions introduïdes.  

 • Les propietats intel·lectuals i/o industrials més comuns són les marques i les patents. Hi ha 17 empreses que tenen patents concedides. El nombre total de patents en titularitat o cotitularitat de les empreses del PCUV és de 617.

 

Dades econòmiques

 • L'import mitjà del balanç de situació de les empreses del PCUV ascendeix a 2.603.246,31 euros, amb empreses el balanç de les quals se situa en un mínim de 10.153,00 euros i un valor màxim de 27.598.697,00 euros.

 • De les 43 empreses del PCUV de les quals es van poder obtindre dades van tindre un volum total de xifra de negoci de 80.375.224,00 euros (últim exercici disponible 2021 o 2020), la qual cosa resulta en una mitjana d'1.869.191,26 euros per empresa, amb empreses la xifra de negoci de les quals va ser inferior als 10.000,00 euros i altres que van obtindre una xifra de negoci superior als 13.000.000,00 d'euros.

 • El 68,6% de les empreses afirma haver-se finançat en els dos últims anys mitjançant autofinançament.
   

 

Internacionalització

 • El 48,1% de les empreses afirma realitzar vendes/prestacions de serveis a l'estranger

 • La Unió Europea (sense incloure Espanya) és la regió on es van concentrar la major part de vendes/prestacions de serveis en l'exterior de les empreses del PCUV. 

 

Tendències/Expectatives

 • Les empreses consideren que “Establir aliances/partenariats” i “Augmentar la notorietat/reputació” són els recursos més importants per al creixement de l'empresa.

 • Quant a les expectatives de resultats per a 2022, el 59,2% de les empreses espera poder aconseguir millors resultats en 2022 en comparació amb 2021.

 

Perfil de les empreses del PCUV per àrea d'activitat

 • Quant al balanç de situació, l'àrea d'activitat de “Medicina, Salut i Biotecnologia” posseeix el major import mitjà amb 4.175.058,90 euros, seguida de l'àrea “TIC” amb un import mitjà de 3.247.340,30 euros. 
 • Pel que fa referència a la xifra de negoci, l'àrea d'activitat “TIC” és l'àrea amb un major import mitjà amb 2.837.612,44 euros, seguida per l'àrea “Medicina, Salut i Biotecnologia” amb un valor mitjà de 2.399.037,69 euros.
 • Pel que respecta al resultat de l'exercici, l'àrea d'activitat amb un major import mitjà és l'àrea “TIC” amb un valor 191.970,30 euros, seguida de l'àrea “Energia i Medi Ambient” amb una xifra mitjana de 155.609,00 euros.
 • L'àrea d'activitat amb un major import en el seu immobilitzat intangible és la de “Medicina, Salut i Biotecnologia” amb un valor mitjà d'1.792.786,62 euros.
 • L'àrea d'activitat amb una major xifra mitjana d'immobilitzat tangible és l'àrea de “Medicina, Salut i Biotecnologia” amb un import mitjà de 495.140,11 euros. 
 • Quant als fons propis, l'àrea d'activitat amb un major import mitjà també és la de “Medicina, Salut i Biotecnologia” amb un import de 2.488.007,75 euros.
 • L'àrea d'activitat amb una major despesa de personal per empleat és l'àrea “TIC” amb una despesa mitjana de 42.546,01 euros per persona.
 • L'àrea d'activitat amb una major productivitat per empleat és l'àrea de “Energia i Medi Ambient” amb una xifra de negoci de 188.563,86 euros per empleat.
 • L'àrea d'activitat on existeix un major nombre d'empreses que van realitzar vendes/prestacions de serveis en l'exterior és l'àrea de “Medicina, Salut i Biotecnologia”

 

Valoració de serveis del PCUV 

 • En termes globals, el 91,7% de les empreses estan molt o bastant satisfetes amb el PCUV

 • Quant a si recomanaria el PCUV a un/a amic/ga fet que busque ubicació per a la seua empresa, la puntuació mitjana obtinguda ha sigut de 8,6 punts sobre 10.

 • Respecte als serveis oferits pel *PCUV, els més ben valorats són la “Assistència a activitats, jornades, tallers, seminaris, formació, etc.” i “Comunicació i màrqueting”, amb puntuacions mitjanes de 4,2 i 4,1 punts sobre 5, respectivament.

 • Respecte a les afirmacions sobre el *PCUV la millor valorada per les empreses és que “M'agradaria que la meua empresa romanguera en el PCUV un llarg període de temps”.

Edicions anteriors

INFORME PIDE 2022

INFORME PIDE 2021

INFORME PIDE 2020

INFORME PIDE 2019

INFORME PIDE 2018

INFORME PIDE 2017

INFORME PIDE 2016