PICEI 2022

PICEI 2022

Informe de resultat del PICEI 2022

El present informe sintetitza els resultats més rellevants obtinguts de l'enquesta realitzada a empreses i entitats innovadores de la Comunitat Valenciana. Aquest estudi ha sigut desenvolupat en 2022 per les entitats gestores dels cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, sota la coordinació de la Fundació Parc Científic Universitat de València. Aquest estudi d'investigació s'inscriu en el marc de la quarta edició del Programa de Caracterització d'Empreses Innovadores per a impulsar la seua projecció (PICEI 2022), que ha comptat amb finançament de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

En concret, les conclusions que ací publiquem són resultat del qüestionari emplenat per les empreses a través d'internet, proporcionant-los suport tant de manera telefònica com presencial, a fi de solucionar els possibles dubtes durant el procés. S'han afegit anàlisis estadístiques multivariades per a aprofundir més en la relació entre les variables objecte d'estudi.

Els objectius del PICEI són:
 • Conéixer millor les característiques de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de planificar estratègies per a donar suport al seu desenvolupament.
 • Identificar casos d'èxit, així com millors pràctiques empresarials
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, etc.
 • Propiciar el diàleg i contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial; administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general.
 • Millorar la visibilitat i coneixement de les empreses en el seu entorn
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses allotjades en la Xarxa de Parcs Científics Valencians (RePCV)
Objetivos encuesta
INFORME PICEI 2020VEURE PDF

QUADRE DE COMANDAMENT

Conclusions

Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta elaborada pel PICEI en 2022, a la qual van contestar 938 sobre 5.000 empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (autònoms exclosos) que pertanyen a sectors d'activitat potencialment innovadors: Indústria, Construcció i Serveis (serveis d'informació, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i serveis auxiliars i activitats sanitàries i artístiques) que compten amb un empleat o més i en referència al resultat econòmic de 2021:Tipologia i edat

 • El 40,6% centra les seues activitats en el sector Serveis (activitats professionals, científiques i tècniques 23,7%, sanitàries 10,3% i d'informació i comunicacions 4,3%). El 31,9% pertany al sector de la Construcció, mentre que el 27,5% restant al de la Indústria, manufacturera principalment (25,2%).
 • Pel que fa referència a la grandària d'aquestes empreses segons el nombre d'empleats, el 86,1% es poden considerar microempreses, ja que tenen menys de 10 treballadors, concretament un 76,8% té d'1 a 5 empleats i un 9,3% de 6 a 9 empleats.
 • Quant a la xifra de negoci es refereix, el 67,9% va declarar en l'exercici 2021 una xifra no superior als 500.000 €, concretament un 28,3% factura menys de 100.000 € i un 39,6% entre 100.00 i 500.000 €. Un 10% de les empreses informen d'una facturació entre 500.000 a 1.000.000 €. Una facturació superior al milió d'euros és assenyalada pel 11,4% de les empreses.
 • Només el 8,1% declara formar part d'un grup d'empreses (nacional majoritàriament 6,9%) i un 18,4% afirma haver realitzat vendes i/o prestacions de serveis a altres països durant l'any passat 2021.
 • Quant a la seua ubicació, la meitat de les empreses (50,4%) se situa a la província de València, mentre que el 37,8% ho està en la d'Alacant i el 11,8% restant en la de Castelló. 
 • Pel que respecta a l'antiguitat, el 34,1% va iniciar la seua activitat en els últims 10 anys, mentre que el 30,2% ho va fer en el període comprés entre els anys 2001 i 2010.
 • La Societat de Responsabilitat Limitada (S.L.) és la forma jurídica més estesa, ja que 7 de cada 10 empreses (71,0%) tenen aqueixa personalitat jurídica.

Edicions anteriors

INFORME PICEI 2021

INFORME PICEI 2020

INFORME PICEI 2019